Sunday, May 15, 2016

Vertaald gedicht " You'll never know " voor kunstenaar Shutao Liao

http://shutaoliao.blogspot.be

http://shutaoliao.tumblr.com/


DEEPLY APPRECIATED!!!
Famous Poet Elbert Gonggrijp from The Netherlands created a great poem for my art, and which will be recited by this great poet at the gallery The Wire on the 20th of may (next Friday).
About this poet, see his blog - http://natuurgedichten.blogspot.com/

{English Translation}
YOU'LL NEVER KNOW
Advanced Vision and Art
Shutao Liao
What does on the canvas It is not so much for the refinement
wanting to capture the eye rather than a deeper
understanding. A sensation that the human
Nature makes concrete.

From a manipulative mind the hand silently
explains the inside. Lines and pigments are a guide,
a vehicle for inner intuition, swift
own way to each question timely.

The universal symbolism, a meeting between
East and West to the tradition. Each will have its own
revealing interpretation. Primarily all meaning
in flowing movements expressed themselves.

The persuasive eloquence to the master
himself is a convincing expression, the bright colors
or the expressive black-white contrasts.

Everything in simplicity puts away into an international
meditation, carving up serene, gradually
accomplished footnote in time


Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef , Wednesday, May 11, 2016
{Chinese Translation}
著名人埃伯特 · 格里普(Elbert Gonggrijp陶的艺术而作的
你永不会知道
致先视觉艺术
是什么在画布上,不是了精致的效果
想要捕眼睛,而是了更深次的
理解,人本性的感
使之坚强
头脑的控制,手沉默
诠释内部,线条和色彩
内部直的一种指 一种媒界,
迅速以每个疑,及地, 用自己的方式。
广布的象征,
一个方与西方的交传统
都有了自己
人深省的禅,原的所有意
在流中表述自我。
自己的不舍与雄
是一个有服力的表达,烈的色彩
或表性的黑白比。
简洁中一切展现为的冥想,
瓜分安。逐
完成时间的脚注
伯特 · 格里普,于荷埃格芒德 · · 嬁禾夫 周三,2016511
 {Original Dutch}
YOU’LL NEVER KNOW
Advanced Vision and Art
Shutao Liao

Wat het doek doet. Het is niet zozeer de verfijning
het oog te willen doorgronden als eerder een dieper
verstaan. Een gewaarwording die de menselijke
natuur concreter maakt.

Vanuit een manipulatieve geest de hand die de stilte
van binnenuit verklaart. Lijnen en verf een leidraad,
een voertuig voor de innerlijke intuïtie. Een schielijk
eigen weg waarbij elke vraag opportuun.

De symboliek universeel, een ontmoeting tussen
Oost en West, een traditie. Ieder zal het zijn eigen
interpretatie openbaren. Primair in alle betekenis
in vloeiende bewegingen zichzelf geuit.

De overtuigende zeggingskracht aan de meester die
voor zichzelf een overtuigende expressie, de helle kleuren
of het veelzeggende zwart-wit van de contrasten.

Alles in eenvoud weggezet tot een internationale
meditatie, kervend tot sereen. Een gaandeweg
verwezenlijkte voetnoot in de tijd –


Elbert Gonggrijp, Egmond aan den Hoef, woensdag 11 mei 2016

Shutao Liao

Between 2

Passing 5

Totem 27Elbert Gonggrijp
Foto: Rene Alphenaar

No comments: