Friday, August 30, 2019

MIJMERING

Mijmering


Het crescendo van de nacht dimt een welluidend buitenspelen. 
Het blijft een ruimschoots balanceren. Het hedendaagse neemt 
nieuwe vormen aan, de twijfel daargelaten. Overal in de stille 
straten wacht een aanzet van een bedrijvig later.

Dit vertegenwoordigt een allesomvattend niemandsland voor
de slaap kon worden begonnen, een vacuüm waaruit een nieuwe
tijd verrijst. Joelende kinderen verminderen aanstonds hun
blij relaas ingeboet door een onvermijdelijke beslissing.

Hoe een waar paradijs tot fronsen 
neigt subtieler dan ik het ooit heb 
kunnen aanschouwen – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
vrijdag 30 augustus 2019

Thursday, August 29, 2019

ONGEACHT

ONGEACHT


Onder de gegeven omstandigheden viel het reuze mee – zomer
toomde in, maar naar verwachting – de blije boodschap brengt
in de harmonie haar bloeien voort – de kaalslag buitengesloten.
Wat als deze tuin in duisternis haar bewegen schiep in alle
vroegte? Het blijft een bijna onhoorbaar spreken.

De wereld wist uiteindelijk toch de juiste weg – ongeacht welke 
keuze. Zij waagt zich niet aan de oppervlakte, maar doet bij wijze 
van vorm en karakter de toenemende stilte aan, zover zij zich
laat horen – ergens in de verte, ergens zo dichtbij als
in de kruidlaag een mysterie.

Zo’n nacht die alles heeft qua bericht en begrip. Misschien
dient er beter geluisterd, misschien de kleuren beter aanschouwd.
Dit is het wonder dat slechts om een heden vraagt dat je voor
altijd bij zal blijven. Totdat het geheel duistert – niets zo
onaangeroerd dan door het zuivere weten – 


Elbert Gonggrijp, 
Egmond aan den Hoef,
donderdag 29 augustus 2019  

DECORUM

DECORUM


De zomer schrijnt een ander tijdperk – de verschraalde bloemen,
de dorre bladeren geveld in het voorbijgaande. Hoezo, het laatse
oordeel? Het verdwijnen van het licht, niets kent nog een
naam, de spinnen weven hun moedwillig patroon
van dood en verderf – bijkans onzichtbaar.

Het gezichtsverlies een vergeetachtig kind dat niet meer om
speelgoed vraagt. Het zachtzinnig lied roept om muziek, kent
enkel losse noten, treft geen verweer, wordt bijna stilstand.
Zoals de tuin erbij ligt – een diffuus vergeten, een
oorspronkelijk bestaansrecht.

Wat zich geborgen wist, moet naar een ander tijdperk
uitwijken hoezeer zij haar wezen ook mag uitspreken. Zij
wil zich ergens, maar kwetsbaar in het geheugen. Een
herhaling, maar vanwaar als haar tijd dient verstreken? – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
donderdag 29 augustus 2019

Monday, August 26, 2019

THE POET ACTS

The Poet Acts


Een zomer die languitgestrekt in de verre velden
verzadigd raakt tot luiheid en loomte. Dit is een daad 
waarop de dichters hand wachtte, een onverhoeds
gebaar te moeten schrijven.

Dit snakt naar een verhaal, maar het blijft
onderhuids enkel het wuiven van het hoge gras, 
een kind spelend bij een vijver, de bloesems
gretig voor de vlinders, de stille echo’s van
vroeger. Niets kon bedoeld

dan een vinger op de lippen, het diminuendo
van alsmaar minder. Het rijpt onder onze vingers,
het verdwijnt überhaupt in een vervagend later – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
maandag 26 augustus 2019

Friday, August 23, 2019

AMAZONE'S NIGHTMARE

Amazone’s nightmare


Dit is de dag dat alles mag. Laat de pijn van nu die 
van morgen zijn. Onheilspellend rookt de wereld 
tot zelfbeklag, raakt de mens zijn sluwe streken 
niet kwijt. Zie de bomen sneuvelen één voor één, 

het krakend hout, de gloeiende sintels van het
om zich heen grijpend vuur. Dit is het onontkoombaar 
uur waarop geen oerwoud had gewacht. De lucht 
trekt dicht en het licht verstikt – de vooruitgang 

versluierd door smog. Waar blijven dan de vogels 
hun vrijheid ingeboet? Hoezeer de overige bewoners?
Dit is de dag met een rouwrand, het nasmeulen 
in een meewarig stilzwijgen – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
vrijdag 23 augustus 2019

Thursday, August 22, 2019

ONGEWIS

Ongewis


Terwijl ik de krant willekeurig opensloeg en tot mijn schrik 
bemerkte hoe nieuw het wereldbeeld voor mij was. Ik heb je 
toen in alle dagen gemist, ik had je willen onthouden, maar 
het ontglipte aan mijn geest – maar ik miste je. Op de kaart 
leken steden veel groter, 

moest de loopafstand steeds bijgesteld. Aan de telefoon 
klonk jouw stem zoveel anders dan hier de mijne. De nacht 
voor geen gat te vangen. Het stelt gerust dat je terugkomt, 
niet bang te hoeven zijn voor het ongewisse – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
donderdag 22 augustus 2019Monday, August 19, 2019

ONVERMINDERD

Onverminderd
Voor mijn liefste Conny Lahnstein


Als ik eenzaam had geleken hoe was het
nu vergeleken met jou? Elke keer dat er een
lach en een traan? De zon maakt plaats 
voor schaduw, sterren wijzen mij de weg, 
de dag gaat over in de nacht.

Heb ik jou niet net iets anders dergelijk
beleefd, een herinnering aan iets dat mij ooit 
eerder net iets anders leek? Hoe afwezig
aanwezig ben je dan nu ik je beleef
zonder in te zien hoe jij werkelijk?

Jij bent mijn dagelijks bestaan, ik hou 
van je weliswaar, al was het zonder jou, 
al moet ik nu weer wachten op jou
zoals de eerste keer –


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
maandag 19 augustus 2019

Friday, August 16, 2019

ONDANKS ALLES

ONDANKS ALLES


Een geringschatting – poëzie die ergens over gaat, maar
laat tot bloei gekomen nog naar particulier ervaren neigt,
zoals de hoogzomer loom het grazig land bestrijkt – blijf
ik terdege bewust van het feit dat alles vergaat.

Op den duur gaat het seizoen weer over, maakt plaats 
voor kaalslag en koude, rilt de natuur onder de brute
streken waarmee nieuwe kansen worden verkeken,
raakt bloei voorgoed verwelkt.

Ik daarentegen weet mij nog immer niet uitgekeken
op wat er is en nog kan worden uitgesteld voordat er
een oordeel wordt geveld. Ik tel mijn zegeningen
totdat de wereld vrucht zal dragen – ongeacht –


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
vrijdag 16 augustus 2019
BIJVOORBEELD

Bijvoorbeeld


Was ik mijn zintuigen gewaar dan bestond ik bij het waargenomene
– vloeiende bewegingen kwamen voort uit wat in stilstand werd 
vergeten – het almachtig plan van elk wezen. Ik wist van elke 
vleugelslag van een vlinder – hoeveel haast er nodig was om 
te worden begrepen, op de seconde af. 

Werd waarheid welbeschouwd een gegeven, dan beleefde ik
die op de vierkante centimeter – werd Gods wonder aanschouwd,
leefde ik tegen de stroom in – niet gehinderd door enig oordeel, 
belemmerd door enig meningsverschil. Was alles meer dan 
de som der delen, vond ik elk principe uit – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
vrijdag 16 augustus 2019 

Thursday, August 15, 2019

WOEKEREN

WOEKEREN

Beelden aaneengeregen tot regels – tussen stoeptegels
het woekerend onkruid een zoveelste bewijs van onuitroeibaar
leven. Zo kom ik jou in mijn bestaan tegen, ongebreideld
en onontkoombaar de mijne.

Het is bijna onmogelijk dit tegen te spreken. Tomeloos
de liefde die mij parten speelt. Jij bent zo karakteristiek als
deze tuin. Jij bent het begin en het eind. Wat zich niet
afremmen laat floreert buitenzinnig – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
donderdag 15 augustus 2019 

Tuesday, August 13, 2019

EEN MOOIE DROOM

Een mooie droom
Voor mijn liefste Conny Lahnstein


De zomer kent een symfonie als finale,
achterhaalt de regen, breekt treurnis open,
doet wind het zwijgen toe.

De tuin ontwaakt haar vele bloemen,
vindt gastvrijheid uit, wacht het besluit
af te verwelken, ontluikt.

Liefhebben is een tastbaar iets, mijn lief,
zelfs als je het niet ziet schijnt de zon door
alles heen, brengt leven aan in alle kleuren – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
dinsdag 13 augustus 2019

HET JUISTE MOMENT

Het juiste moment


Het had geonweerd, het vertelde een heel verhaal,
het bleek niet het juiste moment, de tuin lag er verregend 
bij, dit was het seizoen waarin alles werd verlaten 
en verzopen.  Er bestond niet zoiets als geluk. 
Kon het ooit anders?

Wat werd uitgesteld wachtte een beter moment af 
om tot leven te komen. In de verte klonk nog het onweer, 
moest het verhaal nog over, vlogen verschrikt de vogels,
maar onbeduidend. Het werd tijd om opnieuw 
te ontwaken – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
dinsdag 13 augustus 2019 

Monday, August 12, 2019

JOIE DE VIVRE

Joie de vivre


Wij keken toe hoe het zand verstoof en bouwde aan 
een sterker geloof om een nieuwe kust te veroveren. 
Jouw lach was opgetogen zoals het krijsen van de 
stoere sternen aan het brakke water. Het leven een 
beloftevol later aan opgroeiend kroost.

Ik had mijzelf opnieuw uit te vinden binnendijks
en buitengaats. Jij veroverde mijn dagdromen. Jij 
kalmeerde mij, ontnam mij mijn haast, maakte
mijn somber gelaat overbodig.

De sternen met hun bekken vol overvloedig aas –
visvangst opgaand in hun overstemmend kabaal.
Hoe kon ik nu niet eender de tijd passeren? – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
maandag 12 augustus 2019 

Friday, August 09, 2019

PROMINENT

Prominent


Onbedoeld hebben de wetten snelheid overwogen, 
promoveren planten op hun wellustig voortvaren. Een
voorzichtige appel verliest het van de zwaartekracht
in een fractie van een seconde voor hij doormidden 
splijt – aan flarden.

Onverstoorbaar de laatste spurt van de toekomstige 
tijd naar een laatste cijfer achter de komma. Weloverwogen
blijven de bestaande kansen trefzeker – een opdoemende
egel, een dansende nachtvlinder in het waaklicht.

Bij elkaar opgeteld een mogelijke uitkomst 
die zich per slot van rekening neerlegt bij 
haar voorlopige conclusie – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
vrijdag 9 augustus 2019 
 

Thursday, August 08, 2019

EQUUS

EQUUS
Duindagboekgedicht 130
Uitgewerkte I-Phone opname


Om het duin ongerept te laten lijken vraagt het
om paarden. Zij grazen bedaard zonder oog te slaan
op wie hen omringt. Flank aan flank uiten zij hun 
oerinstinct van een natuurlijk overleven.

Het duin weer zijn dynamiek teruggegeven. Soms
briesend en geagiteerd komen zij nerveus tot stilstand.
Hun wilde manen nog niet afgeleerd staren zij de
voorbijganger aan die hen in verbazing passeert.

Twee werelden komen zo bijeen – het steppedier elegant,
de mens in verwondering. Even komen zij overeen. Bij
benadering, zover de tijd dat leert – 


Gedicht Elbert Gonggrijp,
Foto @ Conny Lahnstein,
Egmond aan den Hoef,
donderdag 8 augustus 2019


Monday, August 05, 2019

ONDER DE HUID

Onder de huid
Voor mijn liefste Conny Lahnstein


Op een avond in de zomer waarin de wereld
inslaapt gedurende de voorbijgaande uren – maar 
het echoën van de keffende kauwtjes in de 
bomen, de opdoemende silhouetten 
van een ontwapenend vroeger.

Alles wil worden vergeten, alles doet zijn uiterste
best om te worden onthouden, vindt vele verschijningen
uit – onder de huid van een verder rimpelloos
bestaan. Zo zit ook jij onder mijn huid, bijna
onzichtbaar, maar toch.

Ik herken je, maar amper, ik houd van je, maar
vanwaar. Er valt veel over te zeggen – ik heb de woorden
ervoor niet klaar. Totdat de nacht ons verduistert 
en ik je terugvind in het naderen van ons twee – 

een toevallige hand in de avond, 
een vluchtige kus in de nacht,
een arm om je heen – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
maandag 5 augustus 2019 Saturday, August 03, 2019

EENAKTER

EENAKTERDuindagboekgedicht 129
Uitgewerkte I-Phone opname


Verscheidene malen evenaart het duin zijn majestueuze 
generale repetitie. Met fluweel omkleed treedt hij ten tonele, 
een ware acteur die zijn tekst letterlijk uit het hoofd kent.
De staande ovatie aan het laatste glorend licht.

Een enkele vogel een bijrol op de bühne. Zo ontstaat het
encore, het bis dat om vele scènes vraagt. Uiteindelijk valt 
het doek, wordt de zaal verlaten, gaan de spotlights
uit. Zover echter is het nu nog niet.

Er kan gelachen of gehuild 
bij zoveel romantiek – 


Gedicht Elbert Gonggrijp,
Foto @ Conny Lahnstein
PWN duinen Bergen aan Zee,
zaterdag 3 augustus 2019


Thursday, August 01, 2019

INGETOGEN

Ingetogen


Wij wilden winter worden, oude fijn geëtste lijnen,
uitvergrote litho’s van een doorleefd landschap.
Hollands welvaren wachtte de magere maanden
van een teruggekeerd ballingschap. Bomen 
dromden hun kaalte in schaamte bijeen.

De natte akkers waren verlaten, de plassen
weerspiegelden hun verlopen imago. Het was 
van een rustieke melancholie die nochtans 
niet viel te begrijpen. Je kon kijken wat je 
wilde, maar het uitzicht keek van je weg. 

Mooi van lelijkheid, zonder het begin 
te vinden voor de letters die hij schreef 

– de dichter – 


Elbert Gonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
donderdag 1 augustus 2019